Blog - October 2022

SPONSORING

Oct 10, 2022


EEN BORSTBEELD IN BERGEN

Simeons eeuvre, waaronder Canto Ostinato, is grotendeels in Bergen tot stand gekomen. Daarnaast heeft de componist zich 40 jaar lang ingespannen om in Bergen een podium te geven aan de hedendaagse muziek door het oprichten en leiden van de Werkgroep Bergen Hedendaagse Muziek. Simeon en Bergen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom verdient de componist een gedenkplek in de gemeenschap. Beeldhouwer Jeroen Henneman werd gevraagd een schetsontwerp te maken. Een van zijn meest bekende werken is het monument van Theo van Gogh, de Schreeuw.
Henneman ziet de lucht als dragger van een beeld. In zijn beleving is een beeld van iedereen en er is geen begin noch einde aan. Dit sluit naadloos aan bij het cyclische karakter van Ten Holts werk.

Sokkel
Dirk Jan Postel, architect van museum Voorlinden in Wassenaar en muzeum Kranenburgh in Bergen, werd gevraagd een sokkel te ontwerpen. Hij ontwierp een sokkel waarbij men de gelegenheid krijgt bij het beeld te gaan zitten. Een sokkel die tevens fungeert als bankje. Voor de basis worden oude bakstenen uit de streek gebruikt, die staan voor traditie en geboortegrond. Tevens is het een knipoog naar de Amsterdamse school die in de Bergense Meerwijk zo mooi vertegenwoordigd is.

Verankerd in Bergen
Een beeld van Simeon in Bergen geeft een blijvende band tussen een groot componist en zijn dorp. Bergen was en is een plaats van kunstenaars en kunst, een plaats van ontmoetingen van kameraden en geestverwanten. Een beeld is daarmee niet alleen een eerbetoon aan Simeon, maar ook een bevestiging voor Bergen zelf, als de wieg van grote kunst. Kunst die een mensenleven overleeft, zoals het beeld zelf.

Doet u mee?
Graag nodigen wij u uit om als sponsor mee te helpen de eeuwviering in Bergen te realiseren.
U kunt uw donatie overmaken op NL45ABNA0101771665 t.n.v Stichting Simeon ten Holt ovv ‘Eeuwviering Simeon’
Stichting Simeon ten Holt geniet een ANBI status.

De organisatie zoekt sponsoring voor:
- Het financieren van het borstbeeld van de componist in Bergen
- Het financieren van een aantal concerten met vooraanstaande musici die naast Canto Ostinato ook Ten Holts onbekendere werken ten gehore zullen brengen
- het financieren van een informatieve podcastwandeling door Bergen

Comité van aanbeveling
Lars Voskuil – burgemeester van de gemeente Bergen

Adriaan van Dis – schrijver
Hetty Hafkamp – oud burgemeester van de gemeente Bergen
Bert Koopman – oud chef kunst het Financieele Dagblad

Prof. Dr Hans Ruyssenaars
 - Ingenieur-architect
Pieter Bijwaard – beeldend kunstenaar

Steef Ypma – oud DGA Ypma Piano’s

Peter Tra – programmeur Tivoli-Vredenburg

Kees Wieringa – pianist en oud directeur Museum Kranenburgh

-

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@simeontenholt.info

Met veel dank namens Stichting Simeon ten Holt,

Colette Noël-ten Holt

 

----

EN

A BUST OF SIMEON IN BERGEN (NH)
Simeon Ten Holt’s works, including Canto Ostinato, was largely realized in Bergen. In addition, the composer has made an effort for 40 years to give a stage to contemporary music in Bergen by founding and leading the Bergen Contemporary Music Working Group. Simeon ten Holt and Bergen are inextricably linked. That is why the composer deserves a memorial in the community.
Sculptor Jeroen Henneman was asked to make a sketch design. One of his most famous works is Theo van Gogh's monument, The Scream.
Henneman sees the sky as the carrier of an sculpture. In his experience there is an image of everyone and there is no beginning or end to it. This fits in seamlessly with the cyclical character of Ten Holt's work.

Pedestal
Dirk Jan Postel, architect of the Voorlinden Museum in Wassenaar and the Kranenburgh Museum in Bergen, was asked to design a pedestal for the statue. He designed a pedestal that gives the opportunity to sit next to it. A pedestal that also functions as a bench. Old bricks from the region are used for the base, which stand for tradition and birthplace. It is also a nod to the Amsterdam school that is so beautifully represented in the Bergense Meerwijk.

Anchored in Bergen
A statue of Simeon ten Holt in Bergen shows a lasting bond between a great composer and his village. Bergen was and is a place of artists and art, a place of meetings of comrades and kindred spirits. An image is therefore not only a tribute to Simeon, but also a confirmation for Bergen itself, as the cradle of great art. Art that survives a lifetime, like the sculpture itself.

Are you in?
We would like to invite you as a sponsor to help realize the centenary celebrations in Bergen.

You can transfer your donation to NL45ABNA0101771665 in the name of Stichting Simeon ten Holt, stating 'Eeuwviering Simeon'
Stichting Simeon ten Holt is an ANBI foundation

The organization is looking for sponsorship for:

 • Financing the bust of the composer in Bergen
 • Financing a number of concerts with prominent musicians who will perform Ten Holt's lesser-known works in addition to Canto Ostinato

Committee of Recommendation

 • Lars Voskuil – Mayor of the Municipality of Bergen
 • Adriaan van Dis – writer
 • Hetty Hafkamp – former mayor of the municipality of Bergen
 • Bert Koopman – former chief of art at the Financieele Dagblad
 • Prof. dr. Dr. Engineer-Architect Hans Ruyssenaars
 • Pieter Bijwaard – visual artist
 • Steef Ypma – former owner of Ypma Pianos
 • Peter Tra – programmer Tivoli-Vredenburg
 • Kees Wieringa – pianist and former director of Museum Kranenburgh